Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 1
Düşük-dereceli ve Yüksek-dereceli Gliomlu Hastaların Dokularında Selektin, Lökosit Hücre Adezyon Molekülü ve Platelet Endotel Hücre Adezyon Molekülü-1 Seviyeleri
Taner TANRIVERDİ 1,Sima SAYYAHMELLİ 1,Rahsan KEMERDERE 1,Pinar ATUKEREN 2,Bulent EREN 3
1Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Neurosurgery, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Biochemistry, Istanbul, Turkey
3Counsil of Forensic Medicine, Bursa Morgue Department, Bursa, Turkey
Giriş: Adezyon molekülleri inflamasyonda, tümör hücresi progresyonunda ve invazyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Burada, selektin (E-, L-, ve P-selektin), aktiflenmiş lökosit hücre adezyon molekülü (ALHAM) ve platelet endotel hücre adezyon molekülü-1 (PEHAM-1) doku seviyeleri glial tümörlü hastalarda ve kontrol grubunda incelenmiştir.

Yöntem: Toplam 39 hasta (19 düşük-dereceli ve 20 yüksek-dereceli gliom) ve travma sonrası otopsi uygulanan 15 kontrol grubu çalışmaya dahil edilmiştir. Adezyon molekülleri ELISA yöntemi ile ölçülmüş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Her bir molekül düşünüldüğünde kontrol ve hasta grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (P < 0.05). Bunlara ek olarak, yüksek-dereceli gliomlarda düşük-dereceli gliomlara nazaran anlamlı yüksek seviyeler bulunmuştur.

Sonuç: Bu sonuçlar, adezyon moleküllerinin gliom oluşmasında rol alabileceğini ve bu moleküllere yönelik ileride geliştirilebilecek hedef tedavilerin bu yıkıcı beyin tümörlerinde yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Keywords : Adezyon molekülleri, ALHAM, Beyin tümörleri, PEHAM-1, Selektin