Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 1
Subaraknoid Kanama Sonrası Gastrointestinal ve Hepatik Sistemde Gelişen İnflamatuar Yanıt Üzerinde Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkileri: Deneysel Çalışma
Fethi GUL1,Beliz BİLGİLİ2,Husniye HACIOGLU BAY3,Deniz FİLİNTE4,Özgür ÇELİK5,Ismail CİNEL2
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Turkey
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, İstanbul, Turkey
3Marmara Üniversitesi, Anatomi AD, İstanbul, Turkey
4Marmara Üniversitesi, Patoloji AD, İstanbul, Turkey
5Marmara Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, İstanbul, Turkey
Giriş: Bu çalışmada deneysel SAK modelinde gelişebilecek gastointestinal inflamatuar yanıt ve histopatolojik değişiklikler üzerinde hiperbarik oksijen tedavisinin azaltıcı etkisi araştırıldı.

Materyal ve Metod: 20 adet tavşan randomize 4 gruba ayrıldı. Grup I ‘deki deneklere herhangi bir işlem uygulanmadı ve kontrol grubu olarak alındı . Grup II’ deki deneklere tedavi uygulanmayıp sham grubu olarak alındı. III.grupta SAK oluşturuldu. IV.grupta SAK oluşturulduktan sonra toplam 5 kez HBOT uygulandı. İşlemden 72 saat sonra çalışmaya alınan tüm hayvanlara perfüzyon-fiksasyon yöntemi ile ötanazi uygulandı. Karaciğer ve terminal ileum alındıktan sonra 4 mm'lik kesitler elde edilerek dokular mikroskopik olarak incelendi. Yine her bir dokudan randomize alınan 5 farklı örneğin ışık mikroskopisi altında arteriolar çapları ölçüldü. Tüm sonuçlar Mann- Whitney U testi kullanılarak istatiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: SAK grubunda kontrol grubuna göre karaciğer ve ileumda inflamasyon artışı anlamlı idi. HBOT grubu ile karşılaştırıldığında ise anlamlı inflamasyon değişikliği gözlemlenmedi. Gruplar arasında ödemde anlamlı farklılık izlenmedi.

Sonuç: Çalışmamızda SAK sonrası karaciğer ve ileum dokusunda gelişen inflamasyonun uygulanan HBOT ile gerilemediği gösterildi. Keywords : Subaraknoid kanama, hiperbarik oksijen tedavisi, inflamasyon, ileum, karaciğer