Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 2
Myastenia Graviste Repetetif Uzun Torasik Sinir Uyarımının Klinik ve Solunum Fonksiyon Testleri ile Korelasyonu
Fatma GENÇ 1,Aylin YAMAN1,Burcu YÜKSEL 1,Yasemin BİÇER GÖMCELİ 1,Gülnihal KUTLU 2
1University of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, Department of Neurology, Antalya, Turkey
2Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Department of Neurology and Clinical Neurophysiology, Muğla, Turkey
DOI : 10.24165/jns.10020.17 Amaç: Myastenia Gravis (MG) otoimmün bir hastalıktır. Solunum güçsüzlüğü ve bulber güçsüzlük potansiyel olarak geri dönüşümlü en önemli komplikasyonlar olup erken tespit edilmesi tedavide yol göstericidir. Bu çalışmada MG hastalarında gelişebilecek respiratuar yetmezliğin tespitinde uzun torasik sinir repetetif stimulasyonunun (RNS) solunum fonksiyon testi ile korelasyonu ve güvenilirliğini araştırmayı amaçladık.

Metod: Yirmibir MG hastası ve 21 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Fasiyal, ulnar, uzun torasik sinirlerde repetetif sinir uyarımı (3 Hz) yapıldı. Birinci ve dördüncü birleşik kas aksiyon potansiyel (BKAP) amplitüdleri arasındaki fark kaydedildi. Solunum fonksiyonları, zorlu vital kapasite (FVC) ve birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon hacminin (FEV1), FVC'ye oranı ölçülerek değerlendirildi.

Bulgular: Hasta grubunda 15 erkek ve 6 kadın vardı. Uzun torasik sinirin fasiyal sinire göre duyarlılık ve özgüllüğü, 0.86 ve 0.66 idi. Hasta ve kontrol grubu arasında serratus anterior kasından (SA) kaydedilen dekrement yanıtlar arasında anlamlı fark saptandı. SA kasından kaydedilen dekrement yanıtların yüzdesi ile FEV1/FVC oranı arasında güçlü bir korelasyon gözlendi.

Sonuç: Uzun torasik sinirin repetetif uyarımı; solunum fonksiyon testi ile kıyaslandığında iyi tolere edilebilen ve MG'e bağlı solunum disfonksiyonunun erken teşhisinde basit bir yöntemdir. Keywords : Miyastenia Gravis, repetetif sinir uyarımı, uzun torasik sinir, solunum fonksiyon testi