Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 2
Akut İnme Hastalarında Hastanede Kalış Süresini Etkileyen Etkenler
Evrim GÖZ 1,Turhan KAHRAMAN 2,Arzu GENÇ 1,Özgecan KAYA3,Vesile ÖZTÜRK3,Kürşad KUTLUK3
1Dokuz Eylül University, School of Physical Therapy and Rehabilitation, İzmir, Turkey
2İzmir Katip Celebi University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, İzmir, Turkey
DOI : 10.24165/jns.9472.16 Amaç: İnme sonrası 12 ay içerisinde oluşan giderlerin büyük bir çoğunluğunu, hastanede kalış giderleri oluşturmaktadır. Akut inme hastalarında uygun rehabilitasyon amaçlarının belirlenmesi ve taburculuk zamanının tasarlanması için hastanede yatış süresini etkileyen etkenlerin anlaşılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, akut inme hastalarında hastanede yatış süresini etkileyen etkenleri belirlemektir.

Yöntem: Eylül 2011-Eylül 2013 tarihleri arasında hastanede yatan 1507 akut inme hastasının kayıtları geriye yönelik incelendi. 909 hasta çalışma için uygun bulundu. Yaş, cinsiyet, inme türü (hemorajik ya da iskemik), kol ve bacak kas kuvveti, eşlik eden hastalık sayısı, enfeksiyon varlığı, fizyoterapi bilgisi, sigara öyküsü ve yatış süresi kaydedildi.

Sonuçlar: Ortanca kalış süresi 7 (çeyrekler aralığı: 5-13) gündü. Hemorajik enfarktı, afazisi, enfeksiyonu, atriyel fibrilasyonu ve sigara kullanımı olan hastalar, anlamlı olarak daha uzun süre kalmışlardır. Fizyoterapi alan hastaların yatış süresi daha uzundu. Enfeksiyon varlığının ve fonksiyonel dizabilite düzeyinin (Modifiye Rankin Ölçeği ile belirlenmiştir), hastanede yatış süresi için anlamlı göstergeler oldukları anlaşılmıştır.

Tartışma: Akut dönemde, enfeksiyonun belirlenmesi ve fonksiyonel dizabilitenin detaylı değerlendirilmesi temel konulardır. Fonksiyonel dizabilite ve enfeksiyon varlığı ile ilgili bilgiler inme hastalarında hastanede kalış süresini öngörebilmek için kullanılabilir. Keywords : Akut, inme, yataklı tedavi, yatış süresi