Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 2
Chiari Tip 1 Malformasyonlu Hastalarda Nöronavigasyon İle Posterior Fossa Hacmi Ölçülmesi ve Sirinks kavitesi ile Posterior Fossa Hacmi Arasındaki İlişki
Şükrü ORAL1,Ahmet KÜÇÜK2,Abdulfettah TÜMTÜRK 2,Murat ÇİFTÇİ 2,Ahmet MENKÜ 2
1Department of Neurosurgery, Ministry of Health, Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey
2Department of Neurosurgery, Erciyes University Medical Faculty Kayseri, Turkey
DOI : 10.24165/jns.8782.15 Amaç: Tip 1 Chiari malformasyonlu (Tip I CM) hastalar ve normal popülasyonun posterior fossa hacimlerinin nöronavigasyon kullanılarak ölçülmesi ve Tip 1 Chiari malformasyonlu hastaların posterior fossa hacmi ile sirinks kavitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 72 (36E, 36K) Tip I CM"li hastanın posterior fossa hacimleri, nöronavigasyon cihazı kullanılarak ölçüldü. Elde edilen değerler normal posterior fossa yapısına sahip 70 (35E, 35K) kişiden oluşturulan kontrol grubunun posterior fossa hacim değerleriyle karşılaştırıldı. Aksiyel kesitlerden posterior fossa sınırları işaretlenerek navigasyon cihazının programı vasıtasıyla üç boyutlu görüntüler elde edildi. Son olarak üç boyutlu görüntüler kullanılarak planimetrik yöntemle posterior fossa hacim ölçümleri yapıldı. Sirinks kavitesi ölçümü T1 sagittal MR görüntüleri üzerinden kavite genişliğinin spinal korda oranı hesaplanarak yapıldı. Sonuçlar posterior fossa hacim değerleri ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Tip I CM'li kadın olguların ortalama posterior fossa hacmi 154.83 cm3 ve kontrol grubundakilerinki ise 168.39 cm3 idi. Tip I CM"li erkek olguların ortalama posterior fossa hacmi 163.26 cm3, kontrol grubundaki erkeklerin ortalama hacmi ise 182.6 cm3 idi. Tip I CM'li hastalar ile kontrol grubu arasındaki hacim farkı istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Sonuç: Nöronavigasyon cihazları ve kullanılan programlar spinal veya kranial herhangi bir bölgenin anatomik ve patolojik incelemelerinde, büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Posterior fossa hacim ölçümü gibi morfometrik analizlerde üç boyutlu görüntü elde edilebilmesi oldukça avantajlıdır. Keywords : Chiari tip 1, posterior fossa hacmi, nöronavigasyon