Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 3
Memantin"in Amnestik Hafif Kognitif Bozuklukta Kognitif Performans Üzerine Etkisi
Demet ILHAN ALGIN1,Suna DAGLI ATALAY1,Serhat OZKAN 1,Demet OZBABALIK ADAPINAR2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji, Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Acıbadem Hastanesi, Nöroloji, Eskişehir, Turkey
DOI : 10.24165/jns.9922.16 Amaç: Amnestik hafif kognitif bozukluk (aMCI) normal bilişsel gerileme ve çok erken demans döneminde ortaya çıkan bilişsel değişimleri ifade eder. Biz aMCI hastalarında tedavide kullanılan memantin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

Metod: Tüm hastalara Petersen kriterlerine göre aMCI tanısı kondu ve üç gruba ayrıldı. Grup 1, muayene sonrası memantin başlanan hastalardan oluştu (n=23), Grup 2'de muayene sonrası memantin tedavisi almayan hastalar (n=22), Grup 3 sağlıklı yaşa uygun gönüllülerden (n=20) oluşuyordu. Muayeneleri takiben demans polikliniğimizde kullanılan Turkuaz Alzheimer Çalışma Grubu veri tabanından nöropsikiyatrik testler yapıldı.

Sonuçlar: Hastaların yaş ortalaması Grup 1'de 66±7.04, Grup 2'de 65.3±6.20 ve Grup 3'te 57.6±5.40 idi. Grup 1'deki en belirgin iyileşme Mini Mental Durum Muayenesinde (MMSE), Wechsler bellek ölçeği alt grup testleri, Blessed Demans Derecelendirme Ölçeği (BDRS), Boston adlandırma testinde (BNT) görüldü (p<0.05). Memantinin tedavisi, 24 haftalık çalışma süresi boyunca Geriatrik Demans Ölçeği skorlarında düzelme ile ilişkiliydi.

Tartışma: Bu sonuçlar memantinin aMCI hastalarında tedavi almayan grupla karşılaştırıldığında bilişsel işlevsellik düzeyini artırdığını göstermektedir. Bu bulgular, plasebo kontrollü daha geniş randomize bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Keywords : Memantine, dementia, amnestic mild cognitive impairment