Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 4
Yetişkin Yüksek Dereceli Gliom Olgularinin Radyokemoterapi Sonrasi Yinelemelerinin Klinik ve Radyolojik Değerlendirilmesi
Burcu AKBELEN1,Serra KAMER1,Cem CALLI2,Sinan HOCA1,Yavuz ANACAK1
1Ege University, Radiation Oncology, İzmir, Turkey
2Ege University, Radiology, İzmir, Turkey
DOI : 10.24165/jns.8856.15 Amaç: Bu çalışmanın amacı yüksek dereceli gliom olgularının temozolomid ile eşzamanlı radyokemoterapi sonrası yineleme paternlerini ve sürelerini değerlendirmektir.

Metod: Haziran 2009- Nisan 2012 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi kliniğinde yüksek dereceli gliom tanısıyla temozolomid ile eşzamanlı radyokemoterapi programına alınan, tedavi sonrası takip amaçlı yapılan manyetik resonans görüntüleme (MRI), diffüzyon MRI ve MRI spektroskopi tetkiklerinde progresyon saptanan 30 olgu klinik ve radyolojik yineleme özellikleri açısından geriye yönelik olarak değerlendirilmiştir. Santral, saha içi, marjinal ve saha dışı yinelemeler, primer tümörün radyoterapi planındaki radyoterapi doz dağılımına göre (%90'lık izodoz eğrilerine) tanımlanmıştır.

Bulgular: Santral yineleme saptanan 14 olgunun 1 ve 2 yıllık genel sağkalımları sırası ile %78 ve %25 (medyan 16 ay); sadece saha içi, saha dışı veya marjinal yineleme saptanan 11 olgunun 1 ve 2 yıllık genel sağkalımları sırası ile %100 ve %40 (medyan 24 ay) olarak tespit edilmiştir. Santral yineleme saptanan 14 olgunun 1 ve 2 yıllık progresyonsuz sağkalımları %21 ve %0 (medyan 5 ay), sadece saha içi, saha dışı veya marjinal yineleme saptanan 11 olgunun 1 ve 2 yıllık progresyonsuz sağkalımları %36 ve %27'dir (medyan 11 ay). Psödoprogresyon saptanan 8 olgunun 1 yıllık ve 2 yıllık progresyonsuz sağkalımları %87 ve %43'tür (7-31 ay).

Sonuç: Santral yinelemeler ile karşılaştırıldığında; saha içi marjinal ve saha dışı yineleme saptanan olguların sağkalımları daha uzundur ve daha geç zamanda ortaya çıkmaktadır. Psödoprogresyon gelişimi temozolomid bazlı radyokemoterapiye iyi yanıtın göstergesidir. Sonuçta, yinelemelerin lokalizasyonlari genel ve progresyonsuz sağkalım için bir prognostik faktör olarak kabul edilmiştir. Keywords : Glioblastom, radyokemoterapi, temozolomid, yineleme, psödoprogresyon