Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 4
Sıçanlarda 2100 MHz Elektromanyetik Radyasyona Farklı Maruziyet Sürelerinin Davranış ve Protein Kinazların Hipokampal Seviyeleri Üzerine Etkileri
Çiğdem GÖKÇEK SARAÇ1,Hakan ER2
1Faculty of Engineering, Department of Biomedical Engineering, Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Faculty of Medicine, Department of Biophysics, Akdeniz University, Antalya, Turkey
DOI : 10.24165/jns.10160.17 Amaç: Sunulan çalışmanın amacı, 2100 MHz radyofrekans-elektromanyetik radyasyona (RF-EMR) akut ve kronik maruziyetin pasif sakınma davranışına ve NMDA bağımlı yolaktaki protein kinazlardan CaMKIIα, PKA, ve p44/42 MAPK'nın hipokampal seviyeleri üzerine etkilerini Wistar sıçanlarında araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Sıçanlar sham maruziyet grubu, 2100 MHz RF-EMR'a 1 ve 10 hafta günde 2 saat maruz bırakılan sıçanlar olarak gruplara ayrılmıştır. Pasif sakınma testi davranışsal metod olarak kullanılmıştır. Seçilen kinazların hipokampal seviyeleri Western Blot tekniği ile ölçülmüştür.

Bulgular: Bulgular, 2100 MHz RF-EMR'a hem akut hem de kronik maruziyetin hafızanın sağlamlaştırılmasında bozukluğa neden olabileceğini ve bu etkinin de kronik sıçan grubunda daha az olduğunu göstermiştir. Buna ilaveten, seçilen protein kinazların hipokampal seviyeleri akut gruba kıyasla kronik grupta daha yüksektir.

Sonuç: 2100 MHz RF-EMR'a farklı maruziyet sürelerinin hem sıçanların pasif sakınma davranışına hem de seçilen protein kinazların hipokampal seviyelerine farklı etkileri vardır. Keywords : RF-EMR, hipokampus, davranış, protein kinaz, sıçan