Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 4
Akut İnmeli Hastalarda rt-PA ile İlişkili İntraserebral Hemorajiler İçin Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Ezgi Sezer ERYILDIZ1,Atilla Özcan ÖZDEMİR1,Demet Funda BAŞ1,Fezan Şahin MUTLU2
1Eskisehir Osmangazi University, Medical Faculty, Neurology, Eskişehir, Turkey
2Eskisehir Osmangazi University, Medical Faculty, Biostatistics, Eskişehir, Turkey
DOI : 10.24165/jns.10056.17 Amaç: Rekombinant doku plazminojen aktivatörü (rt-PA) ile tedavi edilen akut inme hastalarında intraserebral kanamalar için risk faktörlerini ve bu kanamaların klinik etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Bu prospektif analizde, Aralık 2008 ve Temmuz 2013tarihleri arasında, orta serebral arter iskemik inmesi tanısı ile semptom başlangıcı sonrası ilk 4,5 saat içerisinde bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemesinin ardından intravenöz (İV) rt-PA uygulanan hastaların verileri toplandı. Beyin BT incelemesi tedavi başlangıcından 24 saat sonra tekrarlandı. İntraserebral kanamalar European-Australasian Acute Stroke Study (ECASS) sınıflamasına göre sınıflandı. Semptomatik intraserebral kanama (SİSK) tanımı için Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke (SITS) tanımı kullanıldı. Hastaların klinik sonlanımları, tedaviden 90 gün sonra hesaplanan modified Rankin Scale (mRS) skoru ile belirlendi.

Sonuçlar: 221 hastanın 50'sinde (% 22,6) asemptomatik intraserebral kanama (AİSK), 9'unda (% 4,1) SİSK gözlendi. Çok değişkenli analizler bazal glukoz düzeyi ve Alberta Stroke Program Early CT (ASPECT) skorunun SİSK ile ilişkili olduğunu gösterdi. Buna rağmen, AİSK ile sadece ASPECT skoru ilişkiliydi. SİSK ve AİSK'sı olan hastalar, kanaması olmayan hastalara göre, 90. günde daha yüksek mRS skorları ve ölüm oranlarına sahipti.

Sonuçlar: Başvuru anında BT'de erken iskemik değişikliklerin varlığı ve hiperglisemi, IV rt-PA ile tedavi edilen hastalarda SİSK için bağımsız risk faktörleridir. Bu nedenle bu faktörlerin değerlendirilmesinde ve yönetiminde dikkatli davranılmalıdır. Keywords : Akut inme, tromboliz, rt-PA, intraserebral kanama