Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2016 , Vol 33 , Num 3
İskemik İnme Hastalarında Post-Strok Yorgunluğun Günlük Yaşam Aktivitesi ve Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisi
Vildan YAYLA1, Hacı Ali ERDOĞAN1, Filiz AYDIN2, Meltem VURAL2, Murat ÇABALAR1, Sedef ERSOY2, Bahar ÇAKMAK BOZAN2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training ve Research Hospital Department of Neurology, Istanbul, Turkey
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training ve Research Hospital Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
Amaç: İskemik inme tüm inmelerin yaklaşık %80'ini oluşturmakta ve dünyada özürlülüğe yol açan hastalıklar arasında ilk sırayı almaktadır. Strok sonu yorgunluk oldukça sık görülmesine ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemesine rağmen bu konuda yapılan çalışmalar az sayıdadır. Bu çalışma ile iskemik inme hastalarında bilimsel ölçekler kullanarak post-strok yorgunluğun yaşam kalitesi, fonksiyonel ve emosyonel durum üzerine etkisini değerlendirmek hedeflenmiştir.

Method: Hastanemiz inme polikliğine Ocak-Nisan 2015 tarihleri arasında başvuran son 15 ayda iskemik inme tanısı alan toplam 39 hasta dahil edildi. Yorgunluk şiddeti, Yorgunluk Şiddeti Skalası (FSS:fatigue severity scale), fonksiyonel durum Brunnstrom ölçeği ile kaydedildi. Günlük yaşam aktivitesi Barthel indeksi ve Modifiye Rankin Skalası (mRS) ile, yaşam kalitesi ise Notthingham Sağlık Profili ile değerlendirildi. Hastalarda anksiyete ve depresyon varlığı Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalasıyla (HADS) araştırıldı.

Bulgular: Yaş ortalaması 67,74±12,11 yıl olan, 23'ü erkek 16'sı kadın toplam 39 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 18'inde sol ve 19'unda sağ hemiparezi mevcuttu. Brunnstrom ve Barthel indeksi değerleriyle yorgunluk şiddeti arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif ilişki bulundu. mRS yüksek olanlarda anlamlı şekilde yorgunluk şiddeti yüksek saptandı. Yorgunluk şiddeti ile Nottingham Sağlık Profilinin dört alt parametresi arasında anlamlı düzeyde pozitif ilişki saptandı. HADS'a göre depresyon ve anksiyete skorları yüksek olanlarda yorgunluk şiddeti de anlamlı yüksekti.

Sonuç-Yorum: Hastalarımızda günlük yaşam aktivitesi, yaşam kalitesi, fonksiyonel ve emosyonel durumlarıyla strok sonrası yorgunluk şiddeti arasında anlamlı ilişki saptandı. Bu kronik hasta grubunda, tüm bu parametrelerin göz önünde bulundurulması hasta yönetimini olumlu yönde etkileyeceğini düşündürdü. Keywords : İskemik inme, post-strok yorgunluk, günlük yaşam aktivitesi, fonksiyonel durum