Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2016 , Vol 33 , Num 3
Gerçek Yaşam Verileri Tahmini: Türkiye'de Üçüncü Basamak Hastanelerde Serebrovasküler Olay Hastalık Yönetim ve Maliyeti ve Ko-morbid Malnutrisyonun Etkisi
Ethem Murat ARSAVA1, Tahsin Gokcem OZCAGLI2, Mehmet BERKTAS3, Semih GİRAY4, Ayse GULER5, Levent GUNGOR6, Ozcan OZDEMİR7, Kayihan ULUC8, Erdem YAKA9, Nilufer YESİLOT10, Mehmet Akif TOPCUOGLU1, Oznur SEYHUN2
1Department of Neurology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Abbott Nutrition Turkey, Istanbul, Turkey
3Yeditepe University Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology Research Center (PEPIRC), Istanbul, Turkey
4Department of Neurology, Baskent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
5Department of Neurology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
6Department of Neurology, Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
7Department of Neurology, Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey
8Department of Neurology, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
9Department of Neurology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
10Department of Neurology, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
Amaç: Serebrovasküler olay nedeniyle ilk kez hastaneye başvuran hastalarda hastalık yönetimi ve maliyet analizini değerlendirerek, ko-morbid malnütrisyonun etkisini belirlemek.

Yöntem: Bu çalışmada malnütrisyonu olan ve olmayan serebrovasküler olay tanılı hastalarda hastalık yönetimi ve maliyet analizine yönelik olarak uzman görüşleri, uzmanların günlük klinik pratikteki uygulamalarını yansıtacak şekilde doldurdukları standardize anket formları aracılığı ile belirlendi. Maliyet kalemlerini medikal tedavi, sağlık kaynakları kullanımı, testler, konsültasyonlar ve komplikasyonlar oluşturdu. Başvuru başına ve toplam yıllık doğrudan medikal maliyet ko-morbid malnütrisyon varlığına göre hesaplandı.

Bulgular: Malnütrisyon başvuru esnasında hastaların %7.8(3.6) [ortalama (standart hata; SEM)]' sinde mevcut olup, ilave olarak hastaların %7.1(4.8) ve %0.9(0.6)' sı nörolojik yoğun bakım ve inme ünitesindeki yatışları esnasında malnütrisyon geliştirdi. Hospitalizasyon süresi malnütrisyonu olan hastalarda 2 kat daha uzun idi (P<0.01, tüm hastane birimleri için). 1-yıllık takip dönemi içinde malnütrisyonu olan ve olmayan hastaların sırasıyla ortalama (SEM) %93.8(15.4) ve% 43.3(3.7)'sine en az bir komplikasyon gelişimi beklendiği tespit edildi. Hasta başına ortalama (SEM) yıllık serebrovasküler olay maliyeti malnütrisyonu olan hastalarda US$ 5201(740) ve malnütrisyonu olmayanlarda ise US$ 3619(614) olup, başvuru başına maliyet açısından karşılık gelen değerler sırasıyla US$ 3061(513) ve US$ 1958(372) olarak belirlendi.

Sonuç: Sonuç olarak, bulgularımız serebrovasküler olay ve komplikasyonlarına dair hastalık yönetiminin Türk sağlık ekonomisi üzerinde göreli olarak yüksek bir maliyet yükü oluşturduğu yönündedir. Üstelik, ko-morbid malnütrisyon, nadir karşılaşılan bir durum olmamasının yanı sıra, toplam maliyet yükünde artış, daha uzun süreli hospitalizasyon ve 1-yıllık takip süresince daha yüksek oranda komplikasyon beklentisi ile ilişkili bulunmuştur. Keywords : Serebrovasküler olay; malnütrisyon; maliyet analizi; doğrudan medikal maliyet; tanı; tedavi; takip; Türkiye; uzman görüşü