Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2016 , Vol 33 , Num 3
Acil Servise Başvuran Geçici İskemik Atak (GİA) Tanısı Alan Hastalarda ABCD² Skorları İle Kan CRP, Fibrinojen, D-Dimer Düzeylerinin İnme Gelişme Riski Açısından Karşılaştırılması
Miraç ÖZTÜRK1, Yücel YÜZBAŞIOĞLU1, Emine AKINCI1, Ceren TANRIKULU1, Refik KUNT2, Figen COŞKUN1
1Ankara Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey
2Aydın State Hospital, Department of Neurology, Aydın, Turkey
Giriş: İnme için en önemli risk faktörlerinden biri de geçici iskemik ataklardır (GİA). Bu çalışma ile ABCD² skoru , koagülasyon belirteçleri yanı sıra atriyal fibrilasyon (AF) varlığını kullanarak GİA hastalarında erken dönemde inme riskini hesaplanamak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise başvuran, GİA tanısı almış ve katılım için onam veren 70 ardışık hasta çalışmaya alındı. Hastaların anamnez, fizik muayene ve vital bulguları ile ABCD² skorları hesaplandı. Hastaların acil servis içinde tetkik ve tedavileri devam ederken CRP, fibrinojen, D-Dimer düzeyleri için kan alındı. Hastaların inme geçirip geçirmedikleri 3 ay sonra telefonla aranarak öğrenildi.

Bulgular: Konuşma bozukluğu (%45) ve güç kaybı (%40) en sık saptanan semptomlardı. İnme gelişme riski hastaların %52.9' unda orta iken, %12.9'unda yüksek saptandı. 3 ay içinde hastaların %14.3' ünde inme gelişti. Hastaların tamamı ele alındığın %10 (n:7)' unda AF saptandı ve bu AF saptanan yedi hastanın beşinde (%71.4) inme gelişti (p<0.05). Serum belirteçlerinden sadece CRP markerının inme geçirme durumuyla ilişkisi bulundu. (p=0.008).

Sonuç: Bulgularımız ABCD² skorlamasının GİA tanısı alanlarda; GİA tekrarı ve inme gelişme riski hakkında tahmin edilebilir kanıtlar sunduğu yönündedir. AF ve yüksek CRP, fibrinojen ve D-dimer seviyelerinin varlığı, inme veya GİA tanılarında kullanılabilmesine rağmen çalışmamızda sadece AF ve yüksek CRP seviyelerinin birlikteliğinin ABCD² skorunun prediktif değerini artırdığını göstermesine rağmen daha fazla çalışmalar ile bu bulguların teyid edilmesi gereklidir. Keywords : GİA, ABCD², CRP, Fibrinojen, D-Dimer