Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2016 , Vol 33 , Num 3
Genetik Olarak Değiştirilmiş Diyabetik Sıçanların Annulus Fibrozis Hücrelerinde Artmış Apoptoz, Matriks Azaltıcı Enzim Ekspresyonu ve İnflamatuvar Sitokinler: İntervertebral Disk Dejenerasyonu için Göstergeler
Jong-Beom PARK, Kyung Il KIM, Eun-Young PARK
The Catholic University of Korea College of Medicine, Orthopaedic Surgery, Seoul, Republic of Korea Amaç: Diyabetes Mellitus’ un (DM) genetik olarak değiştirilmiş OLETF (diyabetik) ve LETO (kontrol) sıçanlarının intervertebral disk hücrelerinde apoptoza, matriks azaltıcı enzimlerin ve inflamatuvar sitokinlerin ekspresyonuna etkisini araştırmak.

Yöntem: Altı aylık OLETF ve LETO sıçanlarından lomber disk dokusu elde edildi (her birinden 10 adet). TUNEL, Western blot, zıt transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu ve histolojik analiz kullanarak anulus fibrozisi (AF) değerlendirdik. Yarı kantitatif densitometre analizi ile AF hücrelerindeki matriks azaltıcı enzimler, Fas (apoptoz ilişkili protein) ve inflamatuvar sitokinler değerlendirildi.

Bulgular: OLETF sıçanları LETO sıçanlarına göre artmış vücut ağırlığı ve anormal 2 saatlik glukoz tolerans testi gösterdiler. Apopotoz indeksi ve AF hücrelerinde Fas ekspresyon derecesi OLETF sıçanlarında istatistiksel olarak daha fazlaydı. Matriks metaloproteinaz 1-2-3-13 ve doku metaloproteinaz 1-2 inhibitörü OLETF sıçanlarında istatistiksel olarak daha fazlaydı. OLETF sıçanlarında interlökin 1-6 ve tümör nekrotizan faktör alfa istatistiksel olarak daha fazlaydı. Son olarak histolojik analiz OLETF sıçanlarının AF dokularında daha fazla fibroz ve lamellar kayıp gösterdi.

Sonuç: Sonuçlarımız diyabetes mellitusun AF hücrelerinde apoptoz, matriks azaltıcı enzimlerin ekspresyonu ve inflamatuar sitokinler ile artma ile ilişkili olduğunu düşündürmüştür. Bu durum intervertebral disk dejenerasyonuna yol açan artmış ciddi fibroz ve AF’de lamellar paternin kaybı ile ilişkildir. Ciddi kan glukoz kontrolü DM tanılı hastalarda erken intervertebral disk dejenerasyonunun önlenmesinde ya da geciktirilmesinde önemli olabilir. Keywords : Diyabetes mellitus, apoptoz, matriks azaltıcı enzimler, inflamatuvar sitokinler, intervertebral disk dejenerasyonu